Continúa a tramitación indiscriminada de megapaques eólicos por todo o país contra a que Verdegaia ten participado para contribuír a parar esta desfeita ambiental e social que busca encher a nosa terra de muíños eólicos sen repectar a terra, a natureza e as persoas que viven nas áreas afectadas: #EólicaAsíNon.

Participamos na organización da manifestación realizada no día mundial do medio ambiente o pasado 5 de xuño baixo o lema Eólica Así Non, colaboramos coa FEG na presentación de alegacións en varios parques, e presentamos alegacións propias, sumándonos á Plataforma SOS Encrobas e á súa oposición ao Megaparque eólico Meirama que afectará aos concellos de Cerceda, Carral e Ordes.

Nesta ocasión o parque está promovido por Naturgy e pretende a declaración de utilidade pública e ocupación urxente de terras. A veciñanza e Verdegaia consideramos que o parque proxectado non ten utilidade pública xa que está proxectado unicamente para beneficio exclusivo da empresa a costa do ambiente e do ben-estar social da veciñanza.

Solicitamos o rexeitamento á solicitude de autorización administrativa previa, á declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico do proxecto do Parque eólico Meirama, nos concellos de Cerceda, Carral e Ordes, (exp.IN408A 2018/27) e a súa retirada definitiva pola súa incompatibilidade cos valores ambientais e paisaxísticos presentes na área de afección do proxecto e a falla de licenza social.

Impactos ambientais severos:

 • Éxodo poboacional parello á instalación de industrias agresivas co entorno e co ambiente ante unha presión industrial excesiva
 • Incremento do feísmo paisaxístico, falta de licenza social do proxecto e vulneración do convenio europeo da paisaxe
 • Prexuízos significativos e danos para a saúde e o ben-estar das familias que viven e residen nos núcleos afectados polo proxecto
 • Falta de ética e responsabilidade social corporativa dunha empresa que mantén fondos e empresas en paraísos fiscais
 • Ausencia de retorno social do proxecto con escasa creación de emprego estábel
 • Transformación urbanística de terrenos rústicos
 • Proxecto incompatíbel co fomento e a promoción do turismo, a hostalería e coa figura de protección da reserva da biosfera: afectando ao Camiño de Santiago
 • Omisións destacábeis da avaliación ambiental e deficiencia no inventario ambiental
 • Adección significativas á avifauna
 • Prexuízos significativos para hábitats prioritarios e de interese comunitario
 • Vulneración da Directiva 92/43/CEE, relativa á Conservación de Hábitats Naturais e e flora e fauna silvestre
 • Afeccións severas a masas de aguas soterradas, acuíferos e captación de agua para consumo humano e as explotacións agro-gandeiras
 • Vulneración da Directiva Marco da agua: ausencia de estudos xeolóxico e hidroxeolóxico que garanta calidade das aguas superficiais e soterradas e non afección de acuíferos e prexuízos a humidais, charcas e brañas
 • Prexuízos significativos e danos irreparábeis á vexetación autóctona e ao Plan de xestión do Lobo
 • Fragmentación de hábitats e perda da biodiversidade, ausencia de avaliación dos impactos acumulados causados por outras infraestruturas do entorno