A empresa Tungsten San Finx SL, propietaria da Mina de San Finx, pretende novamente conseguir autorización para obras e actuacións ilegais.

A empresa presenta recurso de alzada frente á resolución que lle obrigan a restituir a legalidade frente a obras realizadas na mina, principalmente a construción de un portón que pecha un camiño propiedade da comunidade de montes.

Ante esta petición da empresa Verdegaia presenta as seguintes alegacións:

  • Que en relación á solicitude de suspensión de executividade da resolución impugnada, se proceda a desestimar tal pretensión, por pretender amparar a continuidade de elementos ilegais e ilegalizables; e que, en todo caso, se comunique a Verdegaia o sentido da resolución expresa ou presunta relativa á solicitude de suspensión de executividade.
  • Que, en relación ao recurso de alzada, se dicte resolución desestimatoria.
  • Que, en relación aos elementos ilegais, se inicie o o procedemento de execución forzosa do acto administrativo, mediante a imposición de multas coercitivas ou calquera das restantes fórmulas das que dispón a Administración para a restitución da legalidade, consistente da eliminación do portón ilegalmente instalado e na reposición da situación ao seu estado orixinal; e que se establezan as correspondentes garantías financeiras ante o evidente risco de falencia económica da empresa infractora.
  • Que se recoñeza expresamente a Verdegaia como parte interesada no procedemento, a todos os efectos previstos na Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas e na Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, dándonos traslado de todos os actos de trámite e resolucións que afecten ao mesmo, e en particular solicítase o trámite de audiencia e o dereito de acceso á información, participación pública e acceso á xustiza en materia de medio ambiente.
Petición mineira de San Finx de aprobación construción portón en terreno público