Actividade en Gándaras de BudiñoDentro do traballo medioambiental que a SGHN, AHE e Verdegaia veñen desenrolando no espazo natural Gándaras de Budiño e Ribeiras do río Louro, o domingo 8 de febreiro de 2015 tivo lugar unha actividade de voluntariado ambiental dentro do LIC.

O motivo desta actuación foi contribuir a acadar dous dos obxectivos xerais de conservación para a Rede Natura 2000 o os obxetivos para as zonas especiais de conservación e lugares de importancia comunitária recollidos no Plano Director da Rede Natura 2000 de Galicia:

  • Garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e de fauna e flora silvestres
  • Manter e restablecer o estado de conservación favorable dos hábitats naturais das especies de interese comunitario

As chamadas “barreiras” son antigas minas de barro e arxilas que foron abandoadas polo cese da explotación. Os buratos excavados, ó non haber intervención humana, co tempo fóronse naturalizando e actualmente moitas barreiras son verdadeiras charcas de orixe antrópico que teñen importantes valores ecolóxicos e albergan unha grande biodiversidade.

Destacan as poboacións de varias especies moi ameazadas e cunha área de distribución moi restrinxida en Galicia como o sapoconcho común (Emys orbicularis) ou o charneco (Anas crecca) que atopa nas Ribeiras do Louro o seu único punto de cría regular na Península Ibérica.

gandaras2O plan de traballo foi realizar unha limpeza manual por un grupo de voluntarios para a retirada dos abundantes residuos acumulados nas beiras da barreira de Orbenlle. Ademais, realizouse a restauración dun panel informativo e unha valoración do estado do hábitat protexido.

Coa autorización expedida pola Consellería de Medio Ambiente da Xunta e o acordo do propietario da concesión mineira, nove voluntarios limparon residuos sólidos de forma manual con luvas e bolsas plásticas, e ó realizar a entrada a pé na barreira respectaron ó máximo a conservación do hábitat prioritario.

Como resultado retiráronse dezaoito sacos de lixo formado por plásticos, metais, vidro e varios anacos de residuos sólidos grandes. Detectáronse tres puntos de verquido de entullos de obra e residuos sólidos urbanos nas beiras adxacentes á estrada que bordea a barreira, que danan gravemente o ecosistema e son unha fonte de contaminación das augas. Solicitarase vixiancia e a colocación de carteis nos puntos de verquido á Consellería de Medio Ambiente da Xunta.

gandaras3

gandaras4

gandaras5