Política de Protección de Datos:

– A paxina verdegaia.org recolle directamente do solicitante datos persoais.

– A presente política de protección de datos publicase a efectos informativos e como resultado do firme compromiso da asociación coas políticas de privacidade.

Todos os datos persoais manexados pola nosa asociación atópanse debidamente tratados segundo o disposto no Regulamento Europeo de Protección de Datos atendendo entre outros os principios de responsabilidade proactiva, transparencia da información e lexitimación do tratamento

RESPONSÁBEL DA WEB. Identidade ASOCIACIÓN ECOLOXISTA VERDEGAIA con NIF G70060363

FINALIDADE DO TRATAMENTO. A finalidade do tratamento dos datos persoais manexados pola asociación é a xestión administrativo/contable e recoller os datos necesarios para a organización de actividades e iniciativas promovidas pola asociación.

LEXITIMACIÓN. Informamos de que a base para o tratamento dos datos xestionados pola asociación será:

-No caso dos socios ou usuarios o seu interese en participar como socio ou usuario das nosas actividades.

-No caso dos solicitantes da listaxe de información a de responder as solicitudes de contacto ou información.

-No caso dos solicitantes de participación nas BRIGADAS DESEUCALIPTIZADORAS darlle de alta na brigada e enviarlle información sobre as nosas convocatorias.

CONSERVACIÓN DOS DATOS. Os datos proporcionados conservaranse durante os prazos legalmente establecidos e mentres permaneza como socio ou usuario.

CESIÓN DE DATOS. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista una obriga legal ou sexa necesario para a realización dunha actividade promovida pola asociación.

DEREITOS DA PERSOA INTERESADA. Terá dereito a acceder ao seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento de seus datos, en este caso unicamente os conservaremos para cumprir coas obrigas legalmente establecidas.

DEREITO A NON SER OBXECTO DE DECISIÓNS INDIVIDUAIS AUTOMATIZADAS, INCLUÍDA A ELABORACIÓN DE PERFÍS. Non se realizan sobre o usuario decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfís que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

ONDE EXERCER OS DEREITOS. Para o exercicio dos seus dereitos debe enviar un correo electrónico a info@verdegaia.org, indicando por escrito a súa petición e achegando fotocopia do seu DNI.

MEDIDAS DE SEGURIDADE. Tendo en conta o estado da técnica, os custes de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como riscos de probabilidade e gravidade variábeis para os dereitos e liberdades das persoas físicas, VERDEGAIA aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade axeitado ao risco.

TRATAMENTO BASEADO NO CONSENTIMENTO DA PERSOA AFECTADA. A través desta páxina web (http://www.verdegaia.org/) non se recolle ningún dato persoal sen o seu consentimento.

DEBER DE CONFIDENCIALIDADE. De conformidade co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679, VERDEGAIA comprometese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.

INEXACTITUDE DOS DATOS OBTIDOS DIRECTAMENTE DA PERSOA AFECTADA. Os efectos previstos no artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables o responsable do tratamento os datos persoais que sexan inexactos con respecto os fins para os que se tratan, se vostede non exerceu o seu dereito de rectificación.

DEREITO A RECLAMAR. No caso de que non estea conforme co tratamento de seus datos poderá dirixir as súas reclamacións ante os organismos encargados da protección de datos.